Thaitv3.com
Click to link CH3 on Facebook Click to share this post on Twitter
เลือดรัก เหนือตระกูล
Click to share this post on Facebook
รายละเอียดโดยย่อ:
 
TV3 Star
พัชรินทร์ จัดกระบวนพล ประวัติส่วนตัว พัชรินทร์ จัดกระบวนพล [น้ำฝน] เกิดวันที่ 21 มิถุนายน สีที่ชอบ สีม่วง, สีชมพู งานอดิเรก ดูหนัง สิ่งที่ชื่นชอบ ช้อปปิ้ง
จรณ โสรัตน์ ชิดจันทร์ รุจิพรรณ ฐากูร  การทิพย์ ราศรี บาเลนซิเอก้า วรินทร ปัญหกาญจน์ เบญจวรรณ อาร์ดเนอร์ ณปภา ตันตระกูล ภีรนีย์ คงไทย