Thaitv3.com
Click to link CH3 on Facebook Click to share this post on Twitter
หน้าแรก » แกลเลอรี่ » ปกรณ์ บอย :: HAMBURGER

แกลเลอรี ปกรณ์ บอย :: HAMBURGER

ปกรณ์ บอย :: HAMBURGER
Click to share this post on Facebook
รายละเอียดโดยย่อ: vol. 7 no. 126 December 2008
 
TV3 Star
ธนากร โปษยานนท์ ประวัติส่วนตัว ธนากร โปษยานนท์ [อู๋] เกิดวันที่ 7 มิถุนายน สีที่ชอบ น้ำเงิน ฟ้า ขาว ดำ น้ำตาล งานอดิเรก ถ่ายรูป สามารถเข้าไปดูที่ www.flick.com เมื่อเข้าเวบได้แล้วให้พิมพ์ poshyananda สิ่งที่ชื่นชอบ สุนัข การถ่ายรูป ทำอาหาร ออกกำลังกาย
ณิชชาพัณณ์    ชุณหะวงศ์วสุ ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์ จิตรภาณุ กลมแก้ว ทฤษฎี สหวงษ์ ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ ณปภา ตันตระกูล ภูภูมิ พงศ์ภาณุ แอน ทองประสม

ปกรณ์ บอย :: HAMBURGER