Thaitv3.com
Click to link CH3 on Facebook Click to share this post on Twitter
หน้าแรก » แกลเลอรี่ » Tonight show 18-06-55

แกลเลอรี Tonight show 18-06-55

Tonight show 18-06-55
Click to share this post on Facebook
รายละเอียดโดยย่อ: Tonight show 18-06-55
 
TV3 Star
ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์ ประวัติส่วนตัว ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์ [เคน] เกิดวันที่ 3 ธันวาคม สีที่ชอบ ชมพู งานอดิเรก ถ่ายภาพนิ่ง และ ถ่ายภาพยนตร์ สิ่งที่ชื่นชอบ สะสมของเก่าอย่างนาฬิกาเก่า หรือ เฟอร์นิเจอร์เก่า
วริษฐ์ ทิพโกมุท วรวัฒน์ ล้อรัตนชน ฉัตรชัย เปล่งพานิช สรวิชญ์ สุบุญ โฆษวิส ปิยะสกุลแก้ว อธิชาติ ชุมนานนท์ วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์ จริยา แอนโฟเน่

Tonight show 18-06-55