Thaitv3.com
Click to link CH3 on Facebook Click to share this post on Twitter
หน้าแรก » แกลเลอรี่ » Gallery เป็นข่าว

แกลเลอรี Gallery เป็นข่าว

Gallery เป็นข่าว
Click to share this post on Facebook
รายละเอียดโดยย่อ: Gallery เป็นข่าว
 
TV3 Star
ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์ ประวัติส่วนตัว ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์ [เคน] เกิดวันที่ 3 ธันวาคม สีที่ชอบ ชมพู งานอดิเรก ถ่ายภาพนิ่ง และ ถ่ายภาพยนตร์ สิ่งที่ชื่นชอบ สะสมของเก่าอย่างนาฬิกาเก่า หรือ เฟอร์นิเจอร์เก่า
พัชฎะ นามปาน เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์ ปริญ สุภารัตน์ สุรินทร คารวุตม์ จรณ โสรัตน์ เอกพงศ์ จงเกษกรณ์ ณปภา ตันตระกูล ธนากร โปษยานนท์

Gallery เป็นข่าว