Thaitv3.com
Click to link CH3 on Facebook Click to share this post on Twitter
หน้าแรก » แกลเลอรี่ » ชมพู่ อารยา :: Madame Figaro

แกลเลอรี ชมพู่ อารยา :: Madame Figaro

ชมพู่ อารยา :: Madame Figaro
Click to share this post on Facebook
รายละเอียดโดยย่อ: Madame Figaro vol. 5 no. 68 March 2009
 
TV3 Star
พรซิตา ณ สงขลา ประวัติส่วนตัว พรซิตา ณ สงขลา [เบนซ์] เกิดวันที่ 20 มิถุนายน สีที่ชอบ ชอบทุกสีแล้วแต่โอกาส งานอดิเรก อ่านหนังสือ กิน ถักโครเชต์ สิ่งที่ชื่นชอบ ชอบกิน
ฉัตรชัย เปล่งพานิช สวิส เตชภูวนนท์ ทฤษฎี สหวงษ์ จิตตาภา แจ่มปฐม ชิดจันทร์ รุจิพรรณ ธัญญาเรศ เฮงตระกูล ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง พศุตม์ บานแย้ม

ชมพู่ อารยา :: Madame Figaro