Thaitv3.com
Click to link CH3 on Facebook Click to share this post on Twitter

กองทุนการศึกษา


" ค ว า ม รู้ คื อ ป ร ะ ที ป " คำกล่าวนี้ยังสามารถใช้ได้ในทุกยุคทุกสมัย ดังนั้นไทยทีวีสีช่อง 3 ในฐานะที่เป็น บริษัทที่ประกอบกิจการการสื่อสารเพื่อมวลชน จึงเล็งเห็นและให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการศึกษาของเยาวชนในชาติ โดยจัดให้มีการมอบทุนการศึกษา ในชื่อโครงการ " คื น ก ำ ไ ร สู่ สัง ค ม" ซึ่งแรกเริ่มโครงการในปลายปีพุทธศัก ราช 2536 โดยนายวิชัย มาลีนนท์ ประธานกรรมการบริหาร เพื่อเป็นการยกระดับชีวิตและความเป็นอยู่ของเยาวชน ให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น เพราะนั่นหมายถึงอนาดตที่ดีของชาติและจะนำมาซึ่งความผาสุกของสังคมในภายภาคหน้าด้วย
ดังนั้นในปี2537กองทุนการศึกษาของไทยทีวีสีช่อง3 จึงได้เริ่มต้นขึ้นอย่าง เป็นรูปธรรม โดยเริ่มจากการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยม ศึกษาตอนต้น จำนวน 300 คน ในจังหวัดภาคเหนือตอนบนประกอบด้วย จังหวัด ลำปาง พะเยา และเชียงราย โดยมอบทุนให้ทุนละ 6,000 บาทต่อปี (ซึ่งแบ่งเป็น 2 งวดต่อ 2 ภาคการศึกษาในงวดละ4,000 และ 2,000 บาท ตามลำดับ) ซึ่งแต่ละจังหวัดมีนักเรียน 5 โรงเรียน โรงเรียนละประมาณ 20 คน แบ่งเป็น 5 ศูนย์มอบทุน

นอกจากนี้ยังมอบเงินสวัสดิการให้ศูนย์ละ10,000 บาทต่อปี และในวันที่มอบทุนได้มีการเลี้ยงอาหารเด็กทั้งโรงเรียน ตลอดจนผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่าน ซึ่งในปีแรกใช้งบประมาณไปไม่น้อยกว่า 1,800,000 บาทในส่วนของทุนการศึกษาและ 100,000 บาท ในส่วนของสวัสดิการโรงเรียนและค่าเลี้ยงอาหารฯตามลำดับ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น1,900,000 บาทปี 2538 โครงการดังกล่าวได้ขยายขึ้น โดยเฉลี่ยรับนักเรียนเต็มพื้นที่เข้า มาศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อีกจังหวัดละ 100 คน แบ่งเป็น10 ศูนย์ โดยแบ่งการมอบทุนดังนี้คือ มอบเงินสวัสดิการให้ศูนย์ละ 10,000 บาทต่อปี และเลี้ยงอาหารทุกครั้งที่มีการมอบทุนใช้งบประมาณทั้งสิ้น3,900,000 บาท ซึ่งแบ่งไปในส่วนของทุนการศึกษา 3,600,000 บาท สวัสดิการโรงเรียน 100,000 บาท และเลี้ยงอาหาร 2 ครั้ง อีก 200,000 บาท ตามลำดับ

ต่อมาในปี 2539 ซึ่งเป็นปีการศึกษาเต็มตามโครงการ คือการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพิ่มเข้ามาอีก 100 คน จึงมีนักเรียนทุนจังหวัดละ 300 คนประกอบด้วยชั้นมัธยมปีที่ 1, 2 , และ 3 ชั้นเรียนละ100 คน ซึ่งใช้งบประมาณทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า5,700,00 บาท ซึ่งแบ่งไปในส่วนของทุนการศึกษา 5,400,000 บาท สวัสดิการโรงเรียน 100,000 บาท และ เลี้ยงอาหาร 2ครั้ง อีก 200,000 บาทตามลำดับ


ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งของการเดินทางไปมอบทุน และตรวจสอบการใช้ทุนของผู้ที่ดูแลโครงการเพราะ จะมีการติดตามผลการเรียนตลอดจนความประพฤติของนักเรียนทุน รวมค่าใช้จ่ายตั้งแต่ปี 2537 ถึงปัจจุบัน โดยประ มาณไม่น้อยกว่า 40 ล้านบาทตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบันนี้ รวมแล้วมีนักเรียนทุนทั้งหมด 2,400 คน เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นไปแล้วจำนวน 1,500 คน ซึ่งในจำนวนผู้ที่เรียนจบไปแล้วนั้น ได้แยกย้ายไปศึกษาต่อทั้งใน สายสามัญศึกษา , สายอาชีวศึกษา และอีกจำนวนหนึ่งสมัครใจประ กอบอาชีพหารายได้ควบคู่พร้อมกันกับการเรียน กศน. (การศึกษานอกโรงเรียน)ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเพิ่มวุฒิทางการศึกษาอีกทางหนึ่ง

นักเรียนทุนที่เลือกศึกษาในสายอาชีวศึกษา เมื่อจบการศึกษาระดับ ปวช.(ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นต้น)แลจะมีส่วน หนึ่งที่ยังคงศึกษาต่อในระดับ ปวส. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา) นักเรียนที่เรียนต่อสายสามัญศึก ษาเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว จะเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัย สถาบันราช ภัฏและสถาบันราชมงคล


ในขณะนี้นักเรียนทุนรุ่นแรก และรุ่นที่ 2 ของกองทุนการศึกษาไทยทีวีสีช่อง 3 กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 1 และ 2 ของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งถือได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ของประเทศ และยังคงมีนักเรียนทุนที่ติดต่อกับทางกองทุนฯเพื่อรายงานผลการเรียนให้ทราบ ได้แก่ นางสาวกรรณิ การ์ ต๊ะบุญเรือง เป็นนักเรียนทุนรุ่นที่ 2 ปี 2538 กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มี ผลการเรียนอยู่ในระดับ 3.50 ซึ่งนับว่าน่าพอใจไม่น้อย และนี่คือหนึ่งตัวอย่างความภาคภูมิใจของโครงการนี้เป็น อย่างยิ่ง


ทั้งหมดนี้ นับว่ากองทุนการศึกษาของไทยทีวีสีช่อง 3 ได้เข้าไปจุดประทีปชีวิตของเยาวชน จากหนึ่งเป็นร้อยเป็นพัน ให้สว่างไสว และกลายเป็นพลังสร้างสรรค์สังคม