Thaitv3.com
Click to link CH3 on Facebook Click to share this post on Twitter

กิจกรรมส่งเสริมความนิยมของผู้ชมรายการโทรทัศน์


ในปี 2544 ที่ผ่านมาทางสถานียังได้จัดกิจกรรมเพื่อสำรวจความนิยมผู้ชมรายการโทรทัศน์ จำนวน 3 ภาคทั่ว ประเทศ ทั้งนี้ทางสถานีได้มอบหมายให้ทีมประชาสัมพันธ์ ทีมการตลาด และทีมผลิตรายการเข้าสำรวจพื้นที่ใน ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคเหนือ
การจัดกิจกรรมการสำรวจความนิยมผู้ชมรายการโทรทัศน์นั้นมีวัตถุประ สงค์เพื่อให้ทางสถานีได้รับทราบความต้อง การบริโภครายการโทรทัศน์ ในปัจจุบันของประชาชนในภาคอื่นๆด้วย ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวแบ่งออก เป็น 2 ช่วง คือ ช่วงกลางวันตั้งแต่เวลา 9.00-18.00 น.จะเป็นการเดิน สอบถามประชาชนตามบ้านโดยใช้แบบสอบถามที่มีการสอบถามถึงรายละ เอียดที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ รายการประเภทใดที่ผู้ ให้สัมภาษณ์มีความต้องการชมและรายการ อะไรที่กำลังติดตามชมอยู่ใน ปัจจุบันโดยเมื่อผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้คำตอบกับเจ้าหน้าที่แล้วนั้นทางเจ้า หน้าที่จะมอบของที่ระลึกจากทางสถานี อาทิ เทปเพลงประกอบละครของ สถานี กระเป๋าที่มีสัญลักษณ์ของทางสถานีให้แก่ผู้ให้สัมภาษณ์ด้วย ทั้งนี้การเดินไปตามบ้านนั้นจะเป็นลักษณะของการเดินสุ่มไปในหลาย จุดของแต่ละพื้นที่ทั้งนี้เพื่อจะได้รับทราบข้อมูลที่มีความหลากหลายใน ขณะที่ช่วงระหว่างเวลา 18.00-22.00 น.นั้นจะเป็นการเดินสำรวจความ นิยมรายการโทรทัศน์ของทางสถานีในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นผู้ชมได้มี การเปิดรับชมรายการของทางสถานีหรือไม่

นอกจากการสำรวจความนิยมผู้ชมรายการโทรทัศน์แล้วนั้นทางสถานียังได้มีการจัดกิจกรรมในรายการวิทยุท้อง ถิ่นของพื้นที่ที่ได้ไปสำรวจด้วย โดยการไปจัดรายการนั้น ทางสถานีได้มีการจัดกิจกรรมให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมกับ สถานีโดยการตั้งคำถามให้กับผู้ฟังแล้วให้ผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาร่วมสนุกเพื่อรับรางวัลจากทางสถานีด้วย


นอกจากนั้นทางสถานียังได้จัดทำแบบสอบถามลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เพื่อสอบถามเกี่ยวกับ ความ นิยมการชมรายการโทรทัศน์โดยประชาชนที่ส่งแบบสอบถามกลับมายังสถานีก็จะได้รับของที่ระลึกจากทางสถานีและทางสถานียังได้ส่งผู้แทนของสถานีเข้าพบปะกับบรรดาสื่อมวลชนตาม สำนักพิมพ์ต่างๆในเขตพื้นที่ที่ได้ไปสำรวจ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างสัมพัน ธภาพอันดีระหว่างสถานีกับสื่อมวลชนโดยสำนักพิมพ์ที่ทางสถานีพบปะ ได้แก่ สำนักพิมพ์ไทยนิวส์ จังหวัดเชียงใหม่ , สำนักพิมพ์สี่แคว จังหวัด นครสวรรค์ , สำนักพิมพ์ฅนเมืองเหนือ จังหวัดลำปาง สำนักพิมพ์เสียง ชนบท จังหวัด สุโขทัย เป็นต้น