Thaitv3.com
Click to link CH3 on Facebook Click to share this post on Twitter
หน้าแรก » Contact Us

ติดต่อช่อง 3

Contact Us


สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท.

เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2204-3333, 0-2262-3333
แฟกซ์ (662) 204-1384
อีเมลล์์ info@thaitv3.com
สำหรับการแบ่งความรับผิดชอบงานเพื่อให้สะดวกและคล่องตัวในการบริหารและการทำงานนั้น ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้แบ่งส่วนการบริหารงานเป็น คณะกรรมการบริการ, คณะผู้บริหาร และฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้

1. ฝ่ายบริหาร
2. ฝ่ายผลิตรายการ
3. ฝ่ายข่าว
4. ฝ่ายรายการ
5. ฝ่ายออกอากาศ
6. ฝ่ายศิลปกรรม
7. ฝ่ายวิศวกรรม
8. ฝ่ายเทคนิคโทรทัศน์
9. ฝ่ายไฟฟ้ากำลัง
10. ฝ่ายแผนงานและวิชาการ
11. ฝ่ายวิทยุกระจายเสียง
12. ฝ่ายธุรการ
13. ฝ่ายบุคคล
14. ฝ่ายบัญชี
15. ฝ่ายการเงิน
16. ฝ่ายโฆษณา
17. ฝ่ายการตลาด
18. ฝ่ายประชาสัมพันธ์


อาคาร โดยอาคาร 1 เป็นอาคารสำนักงาน และ อาคาร 2 เป็นส่วนปฏิบัติการสถานีโทรทัศน์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

อาคารมาลีนนท์ 1

ชั้น 2 : ฝ่ายบัญชี, ฝ่ายการเงิน
ชั้น 4 : ฝ่ายประชาสัมพันธ์, ส่วนงาน www.thaitv3.com
ชั้น 5 : ฝ่ายโฆษณา, ฝ่ายการตลาด
ชั้น 6 : ฝ่ายธุรการ, ฝ่ายบุคคล, ฝ่ายรายการ
ชั้น 7 : ฝ่ายบริหาร, ฝ่ายผลิตรายการ
ชั้น 8 : ฝ่ายบริหาร
ชั้น 32- 34 : ฝ่ายบริหารอาคารมาลีนนท์ 2

ชั้น B2 : ห้องไฟฟ้ากำลัง, ห้องซ่อมบำรุง, ห้องผู้ช่วยช่างภาพข่าว
ชั้น 3 : ห้องเซ็นเซอร์, ห้องตัดต่อฝ่ายรายการ และฝ่ายการตลาด
ชั้น 4 : ห้องลงเสียง, ทีมรายการสีสันบันเทิง, ห้องตัดต่อละคร
ชั้น 5 : ห้องออกอากาศ, ห้องบรรยายรายการสด, ห้องรวมสัญญาณภาพ
ชั้น 6 : สำนักงานฝ่ายข่าว
ชั้น 7 : กองบรรณาธิการข่าว, ทีมรายการโลกยามเช้า, ทีมรายการเรื่องเล่าเช้านี้
ชั้น 9 : ห้องส่งรายการของสถานี
ชั้น 10M : ทีมรายการโต๊ะข่าวบันเทิง
ชั้น 11 - 12 : ห้องส่งรายการของของสถานีฯ