Thaitv3.com
Click to link CH3 on Facebook Click to share this post on Twitter

ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”) ยินดีต้อนรับผู้ใช้บริการทุกท่านเข้าสู่เว็บไซท์ซึ่งอยู่ในความดูแลของบริษัท โดยเว็บไซท์นี้จะให้บริการหลายประเภทกับผู้ใช้บริการหรือสมาชิกของบริษัท อาทิเช่น โฮมเพจส่วนบุคคล การให้บริการดาว์นโหลดริงโทน การส่งข้อมูลผ่านระบบ เอสเอ็มเอส (SMS) ระบบเอ็มเอ็มเอส (MMS) การให้ใช้พื้นที่ในเว็บไซท์ซื้อขายสินค้า ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และ บริการออนไลน์ประเภทต่าง ๆ มากมาย ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ททุกท่านรับทราบว่า การใช้บริการต่าง ๆ ของท่านในเว็บไซท์นี้ ถือว่าท่านได้ตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการของบริษัททุก ประการและท่านรับทราบว่าเว็บไซท์ของบริษัทนี้ เป็นเพียงสื่อกลางในการสื่อสาร ส่งผ่านข้อมูลหรือเป็นตัวแทนในการจัดหาสินค้าหรือบริการให้ระหว่างสมาชิก หรือผู้ใช้บริการเท่านั้น

1. ทรัพย์สินทางปัญญา

ท่านตกลงและยอมรับว่า บรรดาข้อมูล ข้อความ รูปภาพ เสียง โลโก้ และ/หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซท์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ฐานข้อมูล ความลับทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาว์ ฐานข้อมูลลูกค้า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ฯลฯ ที่ปรากฎบนเว็บไซท์ เป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิและทรัพย์สินของบริษัท


2. การใช้บริการ

ท่านตกลงและยอมรับว่า ท่านจะใช้เว็บไซท์นี้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตาม กฎหมายภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ที่ระบุไว้ในเว็บไซท์นี้เท่านั้น และจะไม่ใช้เว็บไซท์นี้เพื่อประโยชน์ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใดที่ขัด ต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การนำข้อความอันเป็นเท็จ ข้อความลามกอนาจาร หรือ ข้อความที่ผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีมาทำให้ปรากฎบนเว็บไซท์หรือใช้เว็บไซท์ นี้เป็นช่องทางในการหลอกลวงหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลใด นอกจากนี้ ท่านตกลงว่าจะไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

ก)ทำซ้ำ จัดพิมพ์ขึ้นใหม่ ดัดแปลง ดาว์นโหลด อัพโหลด ติดประกาศ เผยแพร่ หรือทำให้ปรากฎต่อสาธารณชน ซึ่งงานอันผิดกฎหมายหรือศีลธรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อนล่วงหน้า

ข)กระทำละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือ ทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ตามที่กฎหมายกำหนดไม่ว่าโดยวิธีการใด

ค)ดาว์นโหลด อัพโหลด ติดประกาศ หรือ กระทำการใด ๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเนื้อหา หรือ ข้อความ งานใด ๆ จากเว็บไซท์นี้โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท และ/หรือตั้งกระทู้หรือทำให้ปรากฎซึ่งข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท สมาชิกผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ท และ/หรือบุคคลภายนอก

ง)อัพโหลด ติดประกาศ ส่งอีเมล์ ภาพ ข้อความ หรือ ดำเนินการอื่นใดอันมีผลทำให้มีหรือมีการส่งเมล์ขยะ (Junk Mail) ให้แก่บุคคลภายนอกหรือผู้ใช้บริการรายอื่น หรือ สื่อโฆษณาในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูล ข่าวสารอื่นใด เพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิชอบจากการใช้บริการต่าง ๆ บนเว็บไซท์นี้

จ)อัพโหลด ติดประกาศ ส่งอีเมล์ หรือ ดำเนินการอื่นใดอันมีผลทำให้เป็นการรบกวนหรือแทรกแซงการทำงานของระบบ คอมพิวเตอร์โดยการส่งไวรัส (Virus) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อขัดขวาง ทำลาย จำกัดการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ หรือ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ หรือ โปรแกรมซอฟท์แวร์ในการสื่อสารของสมาชิกของบริษัทหรือ ผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ทหรือบุคคลภายนอก

ฉ)ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ ขัดขวาง แทรกแซงการทำงานหรือให้บริการของบริษัท หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์และ/หรือระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลภายนอก อาทิเช่น ใช้โปรแกรมซอฟท์แวร์ประเภทม้าโทรจัน (Trojan Horse) ไวรัสในรูปแบบของไทม์บอมส์ (Time Bombs) ฯลฯ

ช)เพิ่มเติม ตัดทอน แก้ไข เปลี่ยนแปลง ทำซ้ำ จัดเก็บ รวบรวม ใช้หรือแสวงหาประโยชน์ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกหรือผู้ใช้บริการรายอื่นซึ่งเป็นลูกค้าหรือสมาชิกของบริษัท

ซ)กระทำการใด ๆ อันขัดต่อประกาศหรือนโยบายของบริษัทที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และ/หรือ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทจะประกาศหรือกำหนดขึ้นภายหลัง

หากบริษัททราบว่าท่านดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นการขัดต่อข้อกำหนด และเงื่อนไขที่กำหนดในเว็บไซท์นี้ บริษัทมีสิทธิที่จะระงับการให้บริการแก่ท่านโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าและ/หรือ อาจดำเนินการในทางกฎหมายกับท่านตามที่บริษัทเห็นสมควรได้ทันที


3. หน้าที่ของผู้ใช้บริการ

ท่านตกลงและยอมรับว่า

(1) ท่านตกลงแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่มีความถูกต้อง แน่นอน ทันสมัย (update) และสมบูรณ์แก่บริษัท โดยเมื่อบริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของท่านแล้วบริษัทจะดำเนินการจัดเก็บ รวบรวม และ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามมาตรฐานที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

(2) เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านควรปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในเว็บไซท์นี้อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและรหัสผ่าน (Password) เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของท่านโดยไม่มอบหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นนำข้อมูล ส่วนบุคคลและรหัสผ่านดังกล่าวไปใช้ การใด ๆ ที่ทำขึ้นโดยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและรหัสผ่าน ซึ่งบริษัทมอบให้ท่านถือเป็นการกระทำโดยตัวท่านเองและอาจมีผลผูกพันท่านใน ทางกฎหมาย


4. การจำกัดความรับผิด

ท่านตกลงและยอมรับว่า บรรดาข้อมูลบางส่วนที่ปรากฎในเว็บไซท์นี้ อาทิเช่น ความเห็นของผู้ใช้บริการ หรือ การตั้งกระทู้ ผ่านเว็บไซท์ในหัวข้อต่าง ๆ ข้อความดังกล่าวเป็นข้อความที่เขียนหรือทำขึ้นโดยบุคคลภายนอกหรือผู้ใช้ บริการเว็บไซท์บางส่วน ซึ่งไม่เกี่ยวข้องและอยู่เหนือความควบคุมของบริษัท บริษัทไม่มีความรับผิดใด ๆ ที่เกิดจากเนื้อหาหรือข้อความดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นความเสียหาย การฟ้องร้อง เรียกร้อง หรือ การกระทำละเมิดใด ๆ ไม่ว่าในทางแพ่งหรือทางอาญา อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรือความรับผิดใด ๆ ในทางกฎหมาย ซึ่งมีผลกระทบต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทรัพย์สิน สิทธิ หรือ ทรัพย์สินใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านหรือบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะโดยความผูกพันตามสัญญา ละเมิด ความรับผิดทางอาญา หรือ โดยประการอื่น
ข้อยกเว้นความรับผิดของบริษัทดังกล่าวนี้ ให้รวมไปถึงความผิดพลาดจากการให้บริการรับส่งข้อมูล การระงับการให้บริการดาว์นโหลด อัพโหลด สินค้าหรือบริการผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือ การให้บริการจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการหรือการกระทำการใด ๆ ของบริษัท พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท ผู้ให้บริการร่วมหรือผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ทอื่น ๆ
นอกจากนี้ ท่านตกลงและยอมรับว่า การติดต่อสื่อสารไม่ว่าในทางธุรกิจหรือโดยส่วนตัว การเข้าร่วมในโครงการ การโฆษณา จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการต่าง ๆ ที่ปรากฎบนเว็บไซท์รวมถึงการชำระเงิน การส่งมอบสินค้าหรือบริการ เป็นนิติกรรมที่ท่านได้ทำขึ้นกับผู้ให้บริการและ/หรือผู้ขายสินค้าหรือให้ บริการแต่ละรายบนเว็บไซท์ ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องแต่อย่างใดกับบริษัท บริษัทจึงสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าวจากการซื้อขาย ให้บริการหรือเหตุอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซท์นี้


5. ข้อสละสิทธิในเนื้อหาบนเว็บไซท์

ข้อความ ภาพวาดหรือข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บไซท์ บางส่วนเป็นการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มาเพื่อเป็นข้อมูล ความรู้และประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งบริษัทได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้อง และทันสมัย (update) อยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่รับรองความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง และความทันสมัย (update) ของข้อมูลดังกล่าว ท่านตกลงและยอมรับว่า บริษัทไม่มีอำนาจในการดูแลควบคุมข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซท์นี้ เนื่องจาก การให้บริการของบริษัทเป็นเพียงสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสมาชิกและ/หรือผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ทเท่านั้น


6. นโยบายระงับข้อพิพาท

เพื่อเป็นการระงับข้อพิพาทต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการบนเว็บไซท์นี้ของบริษัท หากผู้ใช้บริการประสบปัญหาหรือได้รับความเสียหายจากข้อความ เนื้อหา หรือ บริการใด ๆ ที่ปรากฎบนเว็บไซท์ของบริษัท บริษัทมีนโยบายในการระงับข้อพิพาทต่าง ๆ ดังนี้
1) ผู้ที่ได้รับความเสียหายต้องดำเนินการแจ้งข้อเรียกร้องเป็นลายลักษณ์อักษร ที่ชัดเจนแก่พนักงานของบริษัทตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยระบุรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(ก) ชื่อ ที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้ (ข) หมายเลขโทรศัพท์ / อีเมล์ ที่สามารถติดต่อได้ (ค) รายละเอียดของข้อร้องเรียนและ/หรือพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย (ถ้ามี) (ง) ข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำหรือคำร้องที่ต้องการให้บริษัทดำเนินการ
2) ท่านต้องดำเนินการแจ้งข้อเรียกร้องและ/หรือข้อเสนอแนะดังกล่าวโดยติดต่อมายัง
ชื่อเจ้าหน้าที่ : - บริษัท : บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด โทรศัพท์ : 0-2262-3797 โทรสาร : 0-2262-3788 E-Mail : webmaster@thaitv3.com
ภายหลังจากบริษัทรับทราบข้อเรียกร้องดังกล่าวแล้ว บริษัทจะดำเนินการติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้กรรมการผู้จัดการหรือผู้ได้รับมอบหมายของบริษัททราบ โดยจะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ท่านได้แจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีเนื้อหาตามที่บริษัทระบุไว้ข้างต้น
ในระหว่างการดำเนินการดังกล่าว ท่านตกลงที่จะไม่ดำเนินคดีหรือท่านสละสิทธิในการดำเนินคดี ไม่ว่าในทางแพ่งและ/หรือทางอาญากับบริษัท เนื่องจาก ท่านรับทราบว่าบริษัทเป็นเพียงผู้ติดต่อประสานงานในการให้บริการพื้นที่บนเว็บไซท์ บริษัทจำต้องใช้เวลาในการตรวจสอบและสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติม


7. การชดเชยค่าเสียหาย

ท่านตกลงและยอมรับว่า ท่านจะให้ความร่วมมือกับบริษัทในการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขและยุติปัญหาที่เกิดจากการผิดสัญญา การละเมิด หรือ ปัญหาข้อกฎหมายอื่น ๆ กับบริษัทอย่างเต็มที่ รวมทั้งปกป้องไม่ให้บริษัท กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทในเครือถูกฟ้องร้องหรือเรียกร้อง ค่าเสียหายจากบุคคลภายนอก หากท่านกระทำผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ในเว็บไซท์นี้ ท่านจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่บริษัทตามที่กฎหมายกำหนด


8. การชำระเงิน

ท่านตกลงและรับทราบว่า บริษัทเป็นเพียงสื่อกลางในการให้บริการให้แก่ผู้ใช้บริการทุกท่าน ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีหน้าที่หรือนิติสัมพันธ์ใดกับท่านในการทำธุรกรรมในการซื้อขายสินค้าหรือบริการในเว็บไซท์นี้ หากเกิดปัญหาเกี่ยวกับการชำระเงิน ท่านต้องติดต่อผู้ที่จำหน่ายสินค้าและ/หรือบริการโดยตรง ตามที่อยู่ที่ผู้จำหน่ายสินค้าหรือบริการแต่ละรายระบุไว้ในเว็บไซท์ รวมถึงภาระภาษีและความรับผิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


9. การแก้ไขเพิ่มเติม

บริษัทขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดทอน บรรดาข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่ระบุไว้ในเว็บไซท์นี้ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า


10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในเว็บไซท์นี้


11. กฎหมายที่ใช้บังคับ

หากเกิดข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดจากการให้บริการของบริษัท อันเนื่องมาจากเว็บไซท์นี้ ท่านและบริษัทตกลงใช้กฎหมายไทยในการระงับข้อพิพาทการใช้บริการในเว็บไซท์นี้ของท่าน ถือเป็นการตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซท์ฉบับนี้ และการที่ท่านใช้บริการภายหลังจากการมีการแก้ไข เพิ่มเติม ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซท์ฉบับนี้ของบริษัทในอนาคต ย่อมถือว่าท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซท์ของบริษัทที่ได้มีการแก้ไข เพิ่มเติม ดังกล่าวบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2204-3333, 0-2262-3333 แฟกซ์ 02-2204-1384