Thaitv3.com
Click to link CH3 on Facebook Click to share this post on Twitter
ฉลองครบรอบ 19 ปี www.thaitv3.com พาแฟนคลับย้อนรอยละคร รอยรักหักเหลี่ยมตะวัน The rising sun ที่ประเทศญี่ปุ่น กับ Thaitv3.com

ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”) ยินดีต้อนรับผู้ใช้บริการทุกท่านเข้าสู่เว็บไซท์ซึ่งอยู่ในความดูแลของบริษัท โดยเว็บไซท์นี้จะให้บริการหลายประเภทกับผู้ใช้บริการหรือสมาชิกของบริษัท อาทิเช่น โฮมเพจส่วนบุคคล การให้บริการดาว์นโหลดริงโทน การส่งข้อมูลผ่านระบบ เอสเอ็มเอส (SMS) ระบบเอ็มเอ็มเอส (MMS) การให้ใช้พื้นที่ในเว็บไซท์ซื้อขายสินค้า ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และ บริการออนไลน์ประเภทต่าง ๆ มากมาย ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ททุกท่านรับทราบว่า การใช้บริการต่าง ๆ ของท่านในเว็บไซท์นี้ ถือว่าท่านได้ตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการของบริษัททุก ประการและท่านรับทราบว่าเว็บไซท์ของบริษัทนี้ เป็นเพียงสื่อกลางในการสื่อสาร ส่งผ่านข้อมูลหรือเป็นตัวแทนในการจัดหาสินค้าหรือบริการให้ระหว่างสมาชิก หรือผู้ใช้บริการเท่านั้น

1. ทรัพย์สินทางปัญญา

ท่านตกลงและยอมรับว่า บรรดาข้อมูล ข้อความ รูปภาพ เสียง โลโก้ และ/หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซท์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ฐานข้อมูล ความลับทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาว์ ฐานข้อมูลลูกค้า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ฯลฯ ที่ปรากฎบนเว็บไซท์ เป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิและทรัพย์สินของบริษัท


2. การใช้บริการ

ท่านตกลงและยอมรับว่า ท่านจะใช้เว็บไซท์นี้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตาม กฎหมายภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ที่ระบุไว้ในเว็บไซท์นี้เท่านั้น และจะไม่ใช้เว็บไซท์นี้เพื่อประโยชน์ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใดที่ขัด ต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การนำข้อความอันเป็นเท็จ ข้อความลามกอนาจาร หรือ ข้อความที่ผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีมาทำให้ปรากฎบนเว็บไซท์หรือใช้เว็บไซท์ นี้เป็นช่องทางในการหลอกลวงหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลใด นอกจากนี้ ท่านตกลงว่าจะไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

ก)ทำซ้ำ จัดพิมพ์ขึ้นใหม่ ดัดแปลง ดาว์นโหลด อัพโหลด ติดประกาศ เผยแพร่ หรือทำให้ปรากฎต่อสาธารณชน ซึ่งงานอันผิดกฎหมายหรือศีลธรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อนล่วงหน้า

ข)กระทำละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือ ทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ตามที่กฎหมายกำหนดไม่ว่าโดยวิธีการใด

ค)ดาว์นโหลด อัพโหลด ติดประกาศ หรือ กระทำการใด ๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเนื้อหา หรือ ข้อความ งานใด ๆ จากเว็บไซท์นี้โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท และ/หรือตั้งกระทู้หรือทำให้ปรากฎซึ่งข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท สมาชิกผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ท และ/หรือบุคคลภายนอก

ง)อัพโหลด ติดประกาศ ส่งอีเมล์ ภาพ ข้อความ หรือ ดำเนินการอื่นใดอันมีผลทำให้มีหรือมีการส่งเมล์ขยะ (Junk Mail) ให้แก่บุคคลภายนอกหรือผู้ใช้บริการรายอื่น หรือ สื่อโฆษณาในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูล ข่าวสารอื่นใด เพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิชอบจากการใช้บริการต่าง ๆ บนเว็บไซท์นี้

จ)อัพโหลด ติดประกาศ ส่งอีเมล์ หรือ ดำเนินการอื่นใดอันมีผลทำให้เป็นการรบกวนหรือแทรกแซงการทำงานของระบบ คอมพิวเตอร์โดยการส่งไวรัส (Virus) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อขัดขวาง ทำลาย จำกัดการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ หรือ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ หรือ โปรแกรมซอฟท์แวร์ในการสื่อสารของสมาชิกของบริษัทหรือ ผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ทหรือบุคคลภายนอก

ฉ)ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ ขัดขวาง แทรกแซงการทำงานหรือให้บริการของบริษัท หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์และ/หรือระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลภายนอก อาทิเช่น ใช้โปรแกรมซอฟท์แวร์ประเภทม้าโทรจัน (Trojan Horse) ไวรัสในรูปแบบของไทม์บอมส์ (Time Bombs) ฯลฯ

ช)เพิ่มเติม ตัดทอน แก้ไข เปลี่ยนแปลง ทำซ้ำ จัดเก็บ รวบรวม ใช้หรือแสวงหาประโยชน์ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกหรือผู้ใช้บริการรายอื่นซึ่งเป็นลูกค้าหรือสมาชิกของบริษัท

ซ)กระทำการใด ๆ อันขัดต่อประกาศหรือนโยบายของบริษัทที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และ/หรือ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทจะประกาศหรือกำหนดขึ้นภายหลัง

หากบริษัททราบว่าท่านดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นการขัดต่อข้อกำหนด และเงื่อนไขที่กำหนดในเว็บไซท์นี้ บริษัทมีสิทธิที่จะระงับการให้บริการแก่ท่านโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าและ/หรือ อาจดำเนินการในทางกฎหมายกับท่านตามที่บริษัทเห็นสมควรได้ทันที


3. หน้าที่ของผู้ใช้บริการ

ท่านตกลงและยอมรับว่า

(1) ท่านตกลงแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่มีความถูกต้อง แน่นอน ทันสมัย (update) และสมบูรณ์แก่บริษัท โดยเมื่อบริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของท่านแล้วบริษัทจะดำเนินการจัดเก็บ รวบรวม และ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามมาตรฐานที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

(2) เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านควรปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในเว็บไซท์นี้อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและรหัสผ่าน (Password) เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของท่านโดยไม่มอบหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นนำข้อมูล ส่วนบุคคลและรหัสผ่านดังกล่าวไปใช้ การใด ๆ ที่ทำขึ้นโดยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและรหัสผ่าน ซึ่งบริษัทมอบให้ท่านถือเป็นการกระทำโดยตัวท่านเองและอาจมีผลผูกพันท่านใน ทางกฎหมาย


4. การจำกัดความรับผิด

ท่านตกลงและยอมรับว่า บรรดาข้อมูลบางส่วนที่ปรากฎในเว็บไซท์นี้ อาทิเช่น ความเห็นของผู้ใช้บริการ หรือ การตั้งกระทู้ ผ่านเว็บไซท์ในหัวข้อต่าง ๆ ข้อความดังกล่าวเป็นข้อความที่เขียนหรือทำขึ้นโดยบุคคลภายนอกหรือผู้ใช้ บริการเว็บไซท์บางส่วน ซึ่งไม่เกี่ยวข้องและอยู่เหนือความควบคุมของบริษัท บริษัทไม่มีความรับผิดใด ๆ ที่เกิดจากเนื้อหาหรือข้อความดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นความเสียหาย การฟ้องร้อง เรียกร้อง หรือ การกระทำละเมิดใด ๆ ไม่ว่าในทางแพ่งหรือทางอาญา อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรือความรับผิดใด ๆ ในทางกฎหมาย ซึ่งมีผลกระทบต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทรัพย์สิน สิทธิ หรือ ทรัพย์สินใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านหรือบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะโดยความผูกพันตามสัญญา ละเมิด ความรับผิดทางอาญา หรือ โดยประการอื่น
ข้อยกเว้นความรับผิดของบริษัทดังกล่าวนี้ ให้รวมไปถึงความผิดพลาดจากการให้บริการรับส่งข้อมูล การระงับการให้บริการดาว์นโหลด อัพโหลด สินค้าหรือบริการผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือ การให้บริการจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการหรือการกระทำการใด ๆ ของบริษัท พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท ผู้ให้บริการร่วมหรือผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ทอื่น ๆ
นอกจากนี้ ท่านตกลงและยอมรับว่า การติดต่อสื่อสารไม่ว่าในทางธุรกิจหรือโดยส่วนตัว การเข้าร่วมในโครงการ การโฆษณา จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการต่าง ๆ ที่ปรากฎบนเว็บไซท์รวมถึงการชำระเงิน การส่งมอบสินค้าหรือบริการ เป็นนิติกรรมที่ท่านได้ทำขึ้นกับผู้ให้บริการและ/หรือผู้ขายสินค้าหรือให้ บริการแต่ละรายบนเว็บไซท์ ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องแต่อย่างใดกับบริษัท บริษัทจึงสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าวจากการซื้อขาย ให้บริการหรือเหตุอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซท์นี้


5. ข้อสละสิทธิในเนื้อหาบนเว็บไซท์

ข้อความ ภาพวาดหรือข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บไซท์ บางส่วนเป็นการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มาเพื่อเป็นข้อมูล ความรู้และประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งบริษัทได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้อง และทันสมัย (update) อยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่รับรองความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง และความทันสมัย (update) ของข้อมูลดังกล่าว ท่านตกลงและยอมรับว่า บริษัทไม่มีอำนาจในการดูแลควบคุมข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซท์นี้ เนื่องจาก การให้บริการของบริษัทเป็นเพียงสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสมาชิกและ/หรือผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ทเท่านั้น


6. นโยบายระงับข้อพิพาท

เพื่อเป็นการระงับข้อพิพาทต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการบนเว็บไซท์นี้ของบริษัท หากผู้ใช้บริการประสบปัญหาหรือได้รับความเสียหายจากข้อความ เนื้อหา หรือ บริการใด ๆ ที่ปรากฎบนเว็บไซท์ของบริษัท บริษัทมีนโยบายในการระงับข้อพิพาทต่าง ๆ ดังนี้
1) ผู้ที่ได้รับความเสียหายต้องดำเนินการแจ้งข้อเรียกร้องเป็นลายลักษณ์อักษร ที่ชัดเจนแก่พนักงานของบริษัทตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยระบุรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(ก) ชื่อ ที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้ (ข) หมายเลขโทรศัพท์ / อีเมล์ ที่สามารถติดต่อได้ (ค) รายละเอียดของข้อร้องเรียนและ/หรือพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย (ถ้ามี) (ง) ข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำหรือคำร้องที่ต้องการให้บริษัทดำเนินการ
2) ท่านต้องดำเนินการแจ้งข้อเรียกร้องและ/หรือข้อเสนอแนะดังกล่าวโดยติดต่อมายัง
ชื่อเจ้าหน้าที่ : - บริษัท : บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด โทรศัพท์ : 0-2262-3797 โทรสาร : 0-2262-3788 E-Mail : webmaster@thaitv3.com
ภายหลังจากบริษัทรับทราบข้อเรียกร้องดังกล่าวแล้ว บริษัทจะดำเนินการติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้กรรมการผู้จัดการหรือผู้ได้รับมอบหมายของบริษัททราบ โดยจะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ท่านได้แจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีเนื้อหาตามที่บริษัทระบุไว้ข้างต้น
ในระหว่างการดำเนินการดังกล่าว ท่านตกลงที่จะไม่ดำเนินคดีหรือท่านสละสิทธิในการดำเนินคดี ไม่ว่าในทางแพ่งและ/หรือทางอาญากับบริษัท เนื่องจาก ท่านรับทราบว่าบริษัทเป็นเพียงผู้ติดต่อประสานงานในการให้บริการพื้นที่บนเว็บไซท์ บริษัทจำต้องใช้เวลาในการตรวจสอบและสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติม


7. การชดเชยค่าเสียหาย

ท่านตกลงและยอมรับว่า ท่านจะให้ความร่วมมือกับบริษัทในการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขและยุติปัญหาที่เกิดจากการผิดสัญญา การละเมิด หรือ ปัญหาข้อกฎหมายอื่น ๆ กับบริษัทอย่างเต็มที่ รวมทั้งปกป้องไม่ให้บริษัท กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทในเครือถูกฟ้องร้องหรือเรียกร้อง ค่าเสียหายจากบุคคลภายนอก หากท่านกระทำผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ในเว็บไซท์นี้ ท่านจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่บริษัทตามที่กฎหมายกำหนด


8. การชำระเงิน

ท่านตกลงและรับทราบว่า บริษัทเป็นเพียงสื่อกลางในการให้บริการให้แก่ผู้ใช้บริการทุกท่าน ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีหน้าที่หรือนิติสัมพันธ์ใดกับท่านในการทำธุรกรรมในการซื้อขายสินค้าหรือบริการในเว็บไซท์นี้ หากเกิดปัญหาเกี่ยวกับการชำระเงิน ท่านต้องติดต่อผู้ที่จำหน่ายสินค้าและ/หรือบริการโดยตรง ตามที่อยู่ที่ผู้จำหน่ายสินค้าหรือบริการแต่ละรายระบุไว้ในเว็บไซท์ รวมถึงภาระภาษีและความรับผิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


9. การแก้ไขเพิ่มเติม

บริษัทขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดทอน บรรดาข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่ระบุไว้ในเว็บไซท์นี้ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า


10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในเว็บไซท์นี้


11. กฎหมายที่ใช้บังคับ

หากเกิดข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดจากการให้บริการของบริษัท อันเนื่องมาจากเว็บไซท์นี้ ท่านและบริษัทตกลงใช้กฎหมายไทยในการระงับข้อพิพาทการใช้บริการในเว็บไซท์นี้ของท่าน ถือเป็นการตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซท์ฉบับนี้ และการที่ท่านใช้บริการภายหลังจากการมีการแก้ไข เพิ่มเติม ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซท์ฉบับนี้ของบริษัทในอนาคต ย่อมถือว่าท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซท์ของบริษัทที่ได้มีการแก้ไข เพิ่มเติม ดังกล่าวบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2204-3333, 0-2262-3333 แฟกซ์ 02-2204-1384